V članku “Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja” bomo podrobneje opisali pravno sredstvo, s katerim lahko rešimo problem, kadar na primer vi kot stranka v postopku pred sodiščem zamudite neko dejanje, kot je narok, zaslišanje ali vložitev pritožne oz. predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. to sredstvo se imenuje “Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje”, ki pa jo je potrebno vložiti pravočasno in podpreti z pravilnimi dokazi.Predlog za vrnitev v prejšnje stanje

Preberite tudi:

 

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste zamudili rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

V kolikor ste zamudili rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, vam sporočamo, da:

obstaja rešitev !!!

Ta rešitev je predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ki je pravno sredstvo, ki ni definirano niti kot redno niti kot izredno pravno sredstvo. Zakon o kazenskem postopku namreč predvideva za vse stranke v postopku, da v kolikor iz upravičljivih razlogov zamudijo nek rok za opravljanje nekega dejanja na sodišču, lahko v roku 8 dni zahtevajo, da se zadeva vrne v prejšnje stanje in se opravi zamujeno dejanje.

Dejanja, ki se lahko vrnejo v prejšnje stanje so zamuda roka za napoved pritožbe, zamuda roka za napoved zahteve za sodno varstvo, zamuda roka za oddajo pritožbe, zamuda roka za zaslišanje obdolženca, priče ali oškodovanca, zamuda glavne obravnave, zamuda naroka in še bi lahko naštevali.

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vrnitve v prejšnje stanje je v Zakonu o prekrških (ZP-1) urejena v 67. členu, ta pa napotuje na smiselno uporabo določb Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki ureja uporabo instituta vrnitve v prejšnje stanje. Sodišče lahko obdolžencu, ki iz upravičenih razlogov zamudi kakšno procesno dejanje, dovoli vrnitev v prejšnje stanje, pri čemer mora obdolženi hkrati s takšnim predlogom oddati tudi pritožbo.

Višje sodišče v Ljubljani (Oddelek za prekrške)

Sodna praksa višjega sodišča v Ljubljani pravi da, po določilih Zakona o kazenskem postopku dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje le, če storilec v 8 dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi pritožbo. Omenjena sodna praksa torej dovoljuje uporabo instituta vrnitve v prejšnje stanje v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Višje sodišče v Mariboru (Oddelek za prekrške)

Tudi sodna praksa Višjega sodišča v Mariboru pravi da, je predlog za vrnitev v prejšnje stanje mogoče vložiti v primeru, ko je ob pravilno opravljeni vročitvi iz opravičenih vzrokov zamujen rok za opravo kakšnega dejanja v postopku (103. člen Zakona o splošnem upravnem postopku – v nadaljevanju ZUP). Slednja sodna praksa, pa ponovno v nasprotju z določili zakona o prekrških, ki napotuje na smisleno uporabo Zakona o kazenskem postopku, napotuje na uporabo Zakona o splošnem upravne postopku.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ustavno sodišče Republike Slovenije je prav tako zavzelo zanimivo stališče da Zakon o prekrških ne ureja instituta vrnitve v prejšnje stanje, zato mora organ, kadar odloča v okviru svojih pristojnosti v postopku z zahtevo za sodno varstvo (ali pritožbo, predlog, napoved pritožbe…), smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (sam zakon o prekrških napotuje na uporabo zakona o kazenskem postopku). Slednji določa, da o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloči s sklepom organ, pri katerem bi bilo treba dejanje opraviti.

Zaključek

Naštete sodne prakse torej nakazujejo na dejstvo, da so tudi sodniki med seboj skregani, saj so sodne prakse zelo različne ko gre za popolnoma isto zadevo. Določen del pa je skregan tudi z logiko zdrave pameti, etiko in moralo.

Dejstvo je da je rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja materialno pravni rok. Pravna praksa pravi da naj bi se institut vrnitve v prejšnje stanje uporabljal samo za procesne roke. Dejstvo je da je rok za pritožbo tudi materialno pravni rok, za katerega pa Zakon o kazenskem postopku predvideva izjemo in dovoljuje vrnitev v prejšnje stanje. Dejstvo je da zakon o prekrških pri institutu vrnitve v prejšnje stanje napotuje na uporabo Zakona o kazenskem postopku, medtem ko večina sodne prakse napotuje na uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku, tako kot tudi najpomembnejše sodišče t.j. Ustavno sodišče Republike Slovenije. Dejstvo je tudi, da je zakon o prekrških popolnoma nov, zakon o kazenskem postopku pa star. Zaradi tega ne predvideva vrnitve v prejšnje stanje v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za to anomalijo so krivi študenti prava in politiki, ki jim ni mar za ljudi, saj je ta institut v celoti namenjen ljudem, torej v njihovo korist.

Zamuda roka za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Viri):

Napišite svoje mnenje