Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

Obvezno preberite članek “Opravljanje družbeno koristnih del po spremembi Zakona o prekrških“, ki je pričel veljati dne 07.11.2016!

Storilec prekrška ki zaradi slabega premoženjskega stanja ne more plačati globe, lahko predlaga v roku 8 dni, po poteku roka za plačilo globe, da se globa nadomesti z opravljanjem družbeno koristnih del. Obseg in vsebino nalog določi sodišče, v trajanju najmanj 40 in največ 400 ur. Naloge morajo biti opravljene v 1 do največ 3 mesecih. Če storilec naloge v celoti, se uklonilni zapor ne izvrši in globa ne izterja

Globa se lahko nadomesti z opravljanjem družbeno koristnih del

Družbeno koristno delo je opravljanje del v korist lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno delo in edina alternativa uklonilnemu zaporu.

Ugotavljanje premoženjskega stanja

Družbeno koristno deloSodišče lahko o navedbah iz predloga opravi poizvedbe o storilčevem premoženjskem stanju in o drugih dejstvih, ki vplivajo na premoženjsko stanje in so pomembne za odločitev. Sodišče po navadi zahteva tudi poročilo Centra za socialno delo (CSD).

Kdaj ni možno opravljati družbeno koristnih del ?

Družbeno koristnih del ni možno opravljati, če globa ne presega 300 EUR in če je bila kazen izrečena mladoletnemu storilcu.

Do kdaj lahko vložimo Predlog?

Predlog za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti lahko voznik zahteva najkasneje v roku 8 dni, po poteku roka za plačilo globe.

Kdaj lahko sodišče Prelog umakne, zavrže ali zavrne?Oddelek za prekrške

Sodišče lahko predlog umakne kadar se kandidat neupravičeno ne odzove na vabilo, ki ga prejme od Centra za socialno delo (CSD) ali če se delu izmika in ga ne opravi. Predlog ki ni dovoljen ali je prepozen ga sodišče s sklepom zavrže, kadar pa predlog ni utemeljen ga sodišče s sklepom zavrne. Zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga je dopustna pritožba. Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v petnajstih dneh od prejema spisa.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Napišite svoje mnenje